ZÁSADY SPRACÚVANIA A OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“)

Prevádzkovateľ:
Názov: Elaion
Právna forma: občianske združenie
Adresa: Studenohorská 85, 841 03 Bratislava
IČO: 50646184
E-mail: elaionhouse@gmail.com

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na tieto účely:

Informovanie o aktivitách a novinkách
O našich programoch a jednotlivých aktivitách vás informujeme prostredníctvom zasielania
emailových noviniek, aktualít, pozvánok, letákov a publikácií. V tomto prípade spracúvame tieto
osobné údaje: meno, telefónne číslo, priezvisko a emailová adresa. Z odberu sa môžete kedykoľvek
jednoducho odhlásiť cez odkaz priamo v texte zaslanej e-mailovej správy alebo e-mailom na vyššie
uvedenú e-mailovú adresu Prevádzkovateľa.

Realizácia projektov
Pri realizácii našich projektov a aktivít sú nevyhnutné údaje, ktoré sú uvedené v žiadosti a/alebo
registračnom formulári a/alebo v zmluve. Bez potrebných údajov by sme aktivity nedokázali
zrealizovať. Osobné údaje poskytujeme tretím osobám, len ak to vyžadujú platné zákony, ďalej len
podľa potreby danej aktivity (napr. spolupracujúcim partnerom).

Používanie webových stránok
Pri návšteve našich webových stránok nepoužívame cookies a nezhromažďujeme ani neukladáme
žiadne informácie o vašej osobe alebo vašom pohybe na webových stránkach.

Doba uchovávania údajov
Osobné údaje uchovávame po dobu podľa platných právnych predpisov (napr. zákon o účtovníctve a
iné). Pri zasielaní informačných emailových správ po dobu do odvolania súhlasu so zasielaním.

Zverejňovanie
Niektoré osobné údaje zverejňujeme, ak to bolo dohodnuté zmluvne alebo pri registrácii do
projektov, na aktivity alebo na podujatia, na webových stránkach, sociálnych sieťach alebo profiloch
Prevádzkovateľa, na webových stránkach a sociálnych sieťach partnerov aktivít alebo podujatí, vo
výročných správach Prevádzkovateľa a v masovokomunikačných médiách. Účelom zverejňovania je
informovanie donorov, dobrovoľníkov, členov a partnerov o našich aktivitách a pre získavanie
podpory pre projekty a aktivity, ktoré realizujeme.

Komu údaje sprístupňujeme
Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s
výnimkou situácii opísaných nižšie:
– hosting: EXO TECHNOLOGIES, spol. s r.o., Košická 6, 821 09 Bratislava

Cezhraničný prenos (prenos mimo EÚ)
V prípade prenosu do tretích krajín nezaručujúcich primeranú úroveň ochrany overujeme, či má daná
inštitúcia alebo spoločnosť zaručenú primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

Vaše práva (práva dotknutej osoby)
– právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
– právo na opravu nesprávnych alebo neúplných osobných údajov,
– právo na vymazanie osobných údajov, ak uplynul účel spracúvania, ak bol odvolaný súhlas (v
prípade spracúvania na základe súhlasu), ak neboli údaje spracúvané zákonným spôsobom alebo ak
to vyžaduje zákon,
– právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
– právo na prenosnosť osobných údajov,
– právo namietať spracúvanie osobných údajov,
– právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
– právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR.

Kontakt
E-mailový kontakt: elaionhouse@gmail.com
Adresa: Elaion, Studenohorská 85, 841 03 Bratislava
Web stránka: www.elaionhouse.org