Myšlienka nepretržitých modlitieb a chvál získava v cirkvi čoraz väčšiu pozornosť. V poslednom čase vznikajú domy modlitby podľa vzoru Medzinárodného domu modlitieb (IHOP) v americkom Kansas City, ktorý vedie Mike Bickle od roku 1999. Zároveň vznikajú modlitebné miestnosti Hnutia 24/7, prvú z nich v tom istom roku založil Pete Greig v Anglicku. Ďalej možno menovať Modlitebnú horu v juhokórejskom Soule spojenú so zborom Davida Yonggi Cho či Burning Bush (Horiaci ker), spojený s Kim Kollinsovou. V Európe je známy Gebetshaus v Augsburgu. Avšak myšlienka neustálej modlitby a chvály (po latinsky laus penneris) tu bola po celé dejiny cirkvi a možno ju sledovať na troch príkladoch:

  • Ochranovská modlitebná reťaz Moravských bratov v 18. storočí trvala viac ako sto rokov. Je príkladom modlitieb 24/7 v protestantskom prostredí.
  • Írske opátstvo Bangor je jeden príklad z katolíckeho prostredia. Nepretržité modlitby a chvály tam trvali od roku 558 až do Vikingských nájazdov v 9. storočí.
  • Z pravoslávneho prostredia môžeme menovať hnutie akoimetoi (ἀκοίμητοι) v Konštantinopole a na čiernomorskom pobreží, ktoré založil Alexander Konštantinopolský okolo roku 425. Mnísi rozdelení do zborov sa striedali v nepretržitom uctievaní.

Tieto tri hnutia majú okrem iného tri spoločné prvky: nepretržité modlitby a chvály, spoločenstvo a zapálenie pre misiu. V tom sa približovali prvému zboru cirkvi v Jeruzaleme, o ktorom čítame v knihe Skutkov (Sk 2,42). Apoštol Jakub službu cirkvi považoval za obnovenie Dávidovho stánku (Sk 15,16).

Dávid mal na srdci jednu túžbu: aby mohol bývať v dome Pánovom po všetky dni svojho života (Ž 27,4). Okolo roku 1000 pr.n.l. preniesli leviti na ramenách archu zmluvy do nového hlavného mesta Jeruzalema, kde pre ňu Dávid pripravil stánok. Potom poveril 288 spevákov a 4000 hudobníkov, aby neprestajne pripomínali, oslavovali a chválili Pána (1.Kron 15,1-16,37). Toto Dávidovo nariadenie platilo aj neskôr, keď postavili Šalamúnov chrám. Najmenej sedem judských vodcov tento poriadok obnovilo. Vždy popri tom môžeme sledovať aj duchovnú obnovu národa a záchranu pred nepriateľmi. Chceme s vďakou nadväzovať na minulé i súčasné generácie, ktoré sa postavili do tejto služby modlitby. Ježiš povedal, že Otec si hľadá takých ctiteľov, ktorí sa mu budú klaňať v Duchu a pravde (Ján 4,23). Pozývame ťa, aby si sa k nám pripojil. Nech nám dá podľa bohatstva svojej slávy, aby skrze jeho Ducha mocne zosilnel náš vnútorný človek, aby Kristus skrze vieru prebýval v našich srdciach, aby sme zakorenení a upevnení v láske, mohli so všetkými svätými pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka a poznať Kristovu lásku, presahujúcu každé poznanie, aby nás naplnila Boží plnosť celá. Efezanom 4,16-19

Moravskí bratia v Ochranove
V roku 1722 kúpil gróf Zinzendorf panstvo Berthelsdorf v Sasku. V tom istom roku sa zoznámil s moravským exulantom Christanom Davidom, ktorý mladému grófovi vyrozprával prenasledovanie Jednoty bratskej na Morave. Zinzendorf mu ponúkol, aby sa prenasledovaní bratia usadili na jeho panstve a tak vzniklo spoločenstvo v Ochranove (Herrnhutu), ktoré sa rýchlo rozrástlo na vyše tristo ľudí. Keďže sa tam vznikali vieroučné spory, vzdal sa nakoniec Zinzendorf svojho miesta u dvora a presťahoval sa do Ochranova, aby viedol túto novo založenú komunitu. V máji 1727 bola prijatá ústava po vzore Jednoty bratskej, ktorá do tejto komunity vnášala duchovný poriadok. Ľudia boli rozdelení do skupín, aby sa navzájom povzbudzovali k Božiemu spôsobu života. V auguste 1727 nastalo v spoločenstve prebudenie. Ihneď sa skončili spory a „na celom mieste naozaj očividne prebýval Boh medzi ľuďmi,“ ako neskôr napísal Zinzendorf. Koncom augusta sa zaviazalo 24 mužov a 24 žien k tomu, že sa budú reťazovo modliť hodinu denne. Boli odhodlaní nedopustiť, aby vyhasol oheň na oltári (Lev 6,13). Neskôr sa ich počet rozrástol a modlitby pokračovali nepretržite najmenej sto rokov. Moravskí bratia mali zásadný vplyv na celosvetovú cirkev a misiu. Táto malá komunita vyslala do sveta pred rokom 1791 najmenej 300 misionárov. K jej odkazu sa hlásili napríklad otec modernej misie William Carey či zakladateľ metodizmu John Wesley.

Zdroje:
https://www.24-7prayer.com/24-7PrayerDownTheAgesPart2
https://cs.wikipedia.org/wiki/Herrnhut

Opátstvo Bangor
V roku 558 bol v Bangoru založený kláštor, kde predtým mal írsky misionár Patrik videnie anjelov. Čoskoro sa rozrástol na vplyvné stredisko modlitieb a uctievania, pri ktorom užívali okrem spevu aj hudobné nástroje. Až do vydrancovania Vikingmi v 9. storočí neprestajne pokračovali modlitby vo dne v noci, ktoré vyústili v mohutné misijné nasadenie. Írski misionári pôsobili nielen medzi keltským obyvateľstvom Francie a severného Talianska, ale naprieč európskym kontinentom až po Ukrajinu a Bulharsko. Ako iné domy modlitby sa aj tento kláštor stal vychýreným centrom učenosti.

Zdroje:
https://www.24-7prayer.com/24-7PrayerDownTheAgesPart1
https://en.wikipedia.org/wiki/Bangor_Abbey

Akoimetoi
Hnutie akoimetoi (čo znamená nespiaci) založil sýrsky mních Alexander prezývaný Nespiaci, ktorý sa narodil roku 355. Najskôr bol mníchom v sýrskom kláštore, kde ho neuspokojovalo tamojšie ponímanie kresťanstva. Opýtal sa svojho opáta: „Je všetko v evanjeliu naozaj pravda?“ Keď opát prisvedčil, vyzval ho: „Tak prečo potom podľa neho nežijeme?“ Nato si zobral Bibliu, odišiel z kláštora a uchýlil sa do púšte. Postupne sa k nemu nazbierali podobne zmýšľajúci ľudia a vzniklo spoločenstvo asi sta mužov. Rozdelili do zborov podľa jazykov: po grécky, po sýrsky a po koptsky (možno existoval aj latinský). Striedali sa v nepretržitom uctievaní a modlitbách podľa Žalmu 119,164: Cez deň ťa chválim sedemkrát pre tvoje spravodlivé rozsudky. Občas toto spoločenstvo táborilo v blízkosti mesta, kde slúžili chudobným. Často sa stávalo, že ich náboženský predstavitelia mesta vyhnali, lebo boli pobúrení ich radikálnym ponímaním kresťanstva. Toto spoločenstvo zakladalo kláštory v okolí Konštantinopolu na pobreží Čierneho mora. Boli známe ako centrá učenosti a neprestajnej modlitby.

Zdroje:
https://www.24-7prayer.com/24-7PrayerDownTheAgesPart1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Акимиты
https://en.wikipedia.org/wiki/Acoemetae

Dávidov stánok
Hoci neskôr stánok nahradil chrám, Dávidovým nariadením sa nechali viesť aj siedmi neskorší vodcovia Izraela a Júdu. Vždy, keď tento poriadok zaviedli, prišiel duchovný prielom a záchrana alebo víťazstvo v bojoch.

  • Šalamún nariadil uctievanie podľa Dávidovho poriadku (2.Kron 8,14-15).
  • Jozafat porazil vojská Moabčanov a Amončanov tým, že pred armádu postavil spevákov podľa Dávidovho poriadku, ktorí chválili Pána. Obnovil tiež tento poriadok v chráme (2.Kron 20,20-28).
  • Joas (2.Kron23-24).
  • Ezechiáš obnovil a vyčistil chrám, kde znovu zaviedol Dávidov poriadok. Jeruzalem bol potom zázračne ochránený pred dobytím asýrskym kráľom (2.Kron 29; 30,21; 32).
  • Joziáš obnovil Dávidov poriadok (2.Kron 35).
  • Ezdráš a Nehemiáš po návrate z Babylonu opäť obnovili uctievanie podľa Dávidovho nariadenia (Ezd 3,10; Neh 12,28-47)

Zdroje:

history-of-247-prayer